Hvert år når Bjønnåsen Vel har sendt ut faktura på fellesutgifter og medlemskontingent, er det dessverre flere av hytteeierne som stiller seg utenfor det gode felleskapet i vårt hytteområde ved ikke å betale. Bjønnåsen Vel er gitt jobben med å kreve inn fellesutgifter for både Furnes Almenning og Pihl AS.

Fellesutgiftene for hvert driftsår bidrar til veivedlikehold om vinteren, brøyting av alle hovedveier og stikkveier, vedlikehold og drift av vannposter, oppkjøring og vedlikehold av flere mil med skiløyper samt vedlikehold og merking av flere mil av turstier.

Det er synd at de som ikke betaler fellesutgifter likevel benytter seg av det som fellesskapet betaler for. Hytteiere som ikke betaler fellesutgiftene redegjør for at de ikke går på ski, har med seg eget vann, bruker ikke stiene, bruker ikke hytta om vinteren etc. Alle som har hytte på Bjønnåsen hytteområde vil på en eller annen måte benytte seg av tjenester som fellesutgiftene dekker. Kjøring til/fra sin hytte på vinterstid er en del av dette.

Styret i Bjønnåsen Vel ser det som svært krevende og helt unødvendig å lage en detaljert differensiering av fellesutgiftene slik at det er opp til hver enkelt hytteeier å betale for de tjenester som den enkelte benytter seg av.

Bjønnåsen Vel oppfordrer alle som er hytteiere på vårt hyttefelt om å betale sin andel av fellesutgiftene da dette bidrar til at vi kan opprettholde de skisserte tjenestene innenfor dagens rammer og bidra til å opprettholde det gode felleskapet. Et utviklet veinett sommer som vinter, vann, stier og løypenett er en fellesverdi for alle hytteeiere og bidrar til eiendomsverdien for hytta.

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel