Elvia fortsetter med montasje og avslutning av kabler i koplingsskap. Hytte nr 15 ble tilkoplet strøm den 1. oktober. De respektive hytter som har bestilt strøm vil bli tilkoplet etter hvert som autorisert installatør melder fra til Elvia.  

Fastpris på anleggsbidrag

Entreprenør Skyttermoen ønsker å fortsette med graving så lenge forholdene tilsier det med tanke på tele og snø. Elvia opplever en del spørsmål rundt anleggsbidrag på stikkledning for Bjønnåsen Hytteområde. For å kunne gi en forutsigbarhet for hytteeierne vil enhetspris pr. tilknytning bli kr 10.961, -. Anleggsbidraget vil bli likt for alle, uavhengig av lengde og tverrsnitt på stikkledning. Dette er iht til den praksis nettselskapet hadde for anleggsbidrag på stikkledning på det tidspunktet Bjønnåsen Hytteområde henvende seg til nettselskapet i 2018/2019. Praksisen med anleggsbidrag på stikkledning ble endret i juni 2020. Dette vil utligne de forskjellene som er på anleggsbidrag på stikkledning. De som er fakturert mer en enhetspris på kr 10.961, -, vil bli kreditert overskytende. Denne endringen vil kun gjelde for Bjønnåsen Hytteområde og for de som har bestilt eller bestiller tilknytning i løpet av anleggsperioden. De som bestiller etter at anleggsperioden er over, vil bli fakturert etter til enhver tids gjeldende praksis på anleggsbidrag for stikkledning. Anleggsperioden er antatt ferdig i løpet av 2022. 

Det har vært noen tilfeller hvor det er manglet trekkerør til stikkledningen for de som har bestilt strøm. Vedkommende må i disse tilfellene henvende seg til Trygve Ruud, mob: 959 81 560, trygve.roald.ruud@elvia.no. 

Minner om at den enkelt hytteeier som har bestilt strøm, merker av på hytteveggen hvor inntaksskapet skal plasseres på sin respektive hytte. En dialog med entreprenør kan være en fordel.

Minner om Furnes Almenning sine innspill til Ringsaker kommunes reguleringsplan for Bjønnåsen hytteområde vedrørende installasjoner på de respektive hytter. 

Les innspillene her

Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com , eventuelt til følgende personer:

 
Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com , eventuelt til følgende personer:
 
Stein Andersen 488 89 406
Trude Engen Strand 995 58 429
Geir Kurud
 917 03 141
 
Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel

Styringsgruppen strøm
 

Til alle nyhetsbrev