Vedlagt følger reguleringsbestemmelsene for hytteområdet med innarbeidet forslag til endring/supplering av reguleringsbestemmelsene. Kort oppsummert så forslås det

  • begrensninger i utelys for fritidsbebyggelse
  • samme regler for Persbu som for fritidsbebyggelse
  • forbud mot utelys på avfallsplasser, veger, parkeringsplasser, vannforsyningsanlegg mm

For friluftsområder og grønnstruktur legges det til grunn at belysning krever hjemmel i plan. Så lenge ikke belysning er avklart i bestemmelser så er det heller ikke tillatt. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, er det aktuelt å legge inn forbud mot utelys.

For seterområdet forutsettes det at fravær av utelys anses som en del av kulturmiljøet og at utendørsbelysning derfor utelukkes i LNF-området og begrenses sterkt for fritidsbebyggelse innenfor bevaringssonen. Det er bare én bygning som er registert som fritidsbebyggelse og som ligger innenfor regulert arealbruksformål «LNF-seterområde».

Kunngjøring av endringsforslaget kan sees på kommunens nettsider

Der finnes:

Gjeldende reguleringsplan finner du her.

Frist for uttalelse til endringsforslaget er 20. november 2021. Eventuelle uttalelser til endringsforslaget sendes skriftlig til Ringsaker kommune innen angitt frist.