Vertical Menu

Search

Categories

Strømsaken på Bjønnåsen

 

 

Hei
Vi håper ikke at Bjønnåsen Vel legger vekk dette nå, men tar en ekstra runde med å innhente svar fra hytteeierne og forlenger fristen, til for eksempel etter påske.  Det er tydeligvis ikke alle som har fått med seg dette gjennom Bjønnåsen Nytt som kom sammen med serviceavgiften. Det er heller ikke alle som er på Facebook osv.   Vi støtter de som har kommet med forslag om å henge opp info også på vannpostene, ved Persbu, og f.eks. Hygga, osv.   Dette for at flest mulig får med seg dette og kan ta stilling til et positivt forslag.

Mvh.

Roar Larsen


En ev arbeidsgruppe bør også undersøke føringer/begrensninger mtp hytteområdets beliggenhet inntil Rondane – Sølnkletten villreinområde, før man konkluderer.
For øvrig fint om styret kan komme med noe som kan avslutte denne e-post utvekslingen fra de som gjerne vil ha strøm. Jeg tror vi alle har fått med oss poengene 🙂

Mvh
Kristin Hasle Haslestad


Hei
først av alt er det veldig bra at styret har satt denne saken på dagsorden.
Når det gjelder selve undersøkelsen som er gjort hittil og styrets beslutning er det et par forhold verdt å kommentere: 
For det første har 282 ikke besvart. Det betyr at over halvparten (55%) av de 517 spurte ikke har besvart, og indikerer at dette viktige spørsmålet ikke har nådd ut skikkelig, at svarfrist har vært knapp osv, og at hytteeiere dermed ikke har hatt mulighet til å ta stilling til dette svært viktige spørsmålet.
For det andre har så mange som 143 av de som faktisk har besvart, svart at de ønsker strøm. Dette er slik jeg ser det overraskende mange tatt i betraktning at dette er «første forsøk» i et spørsmål som ofte krever noe modning og flere runder. Dette indikerer en underliggende høy interesse for strøm til hyttefeltet blant hytteeierne.  
For det tredje; Eidsiva har kommunisert at det trengs 200 hytteeiere som ønsker strømtilknytning for at prosjektet kan startes opp. Med så mange som 143 positive i første runde er man allerede relativt nær dette tallet, og tatt i betrakning det høye antall «ikke besvart» er det mye som tyder på at 57 av disse vil være interessert og at det derfor vil være mulig å nå kritisk masse på 200 ila vinter/vår med noe mer informasjonskampanje.
Mye tyder på at styret har konkludert vel raskt her, og på et tynt grunnlag. Mitt forslag er derfor at styret omgjør denne konklusjonen og at man bruker vinteren/våren til å informere godt i ulike kanaler med et klart og tydelig budskap. Budskapet bør inneholde en mer lettfattelig oversikt / kalkyle over kostnad pr hytteeier, gjerne også tilbud om  finainsiering. Aktuelle informasjonskanaler kan være sosiale medier, hjemmeside, e-post, plakater i hyttefeltet, questback sendt pr e-post osv, og det bør informeres flere ganger. Man bør ikke konkludere her før man med rimelig sikkerhet har nådd ut til alle, og oppnådd en høy svarprosent (minst 70-80%). Styret bør også vurdere om det nedsettes en arbeidsgruppe av 3-4 frivillige hytteeiere og styrerepresentanter som kan jobbe videre med saken (jeg kan gjerne bidra i et slikt arbeid). Dette arbeidet bør samkjøres med Hamarsetra hyttefelt, som etter hva jeg har fått opplyst, gjorde lignende undersøkelse for en tid tilbake. Da blir spørsmålet mer attraktivt for utbygger. 
Mvh Espen Almlid

Hei alle.
Det er flere som ikke har fått denne informasjon en på Mail selv om mailadressen er registrert og tidligere informasjon er mottatt på dette medie.
Sånn jeg leser denne mailen med konklusjonen fra styret i velet så er det et stort antall som ikke har svart.
Har disse fått forespørsel ?
Det er vel ikke så enkelt å si at disse å regne som negative eller positive?
Her må det til en forespørsel til hver hytteeier med krav om konkret svar fra hver enkelt. Ja eller nei!!!
Min mening er at det er et klart flertall for etter det antallet som har svart.!!!
Hilsen Geir Kurud.


Hei,
Det er tydelig at det er misnøye med denne avgjørelsen. Kan ikke styret skjære gjennom og ta en spørrerunde til? Så slipper vi 143 tilbakemeldinger på dette? Støtter innspillet fra Emil Maana.
Ha en fin lørdagskveld!

Elin Stenberg, hytte nr 44


Henger meg på her. Godt forslag👍.
Mvh Trond Johannessen

Hei
Må si meg enig i dette!
Mvh
Morten Lunna 

Enig med det som er skrevet.
Mvh
Odd-Amund


Jeg er også enig i at man ikke bør konkludere så raskt med dette.  Utfra svarene som er gitt er det faktisk 2 av 3 som ønsker strøm. Det blir da merkelig at man skal si at alle de som ikke har svart ikke ønsker strøm. Fordelingen på disse kan like gjerne være den samme som de som har svart.
Mvh
Odd-Amund


Hei.
Sier oss også svært enige i dette. Snakket med flere som ikke har fått med seg dette før fristen. Brevet kom til oss midt i julestria.

Tore Grøtholm

Hei

Stiller meg bak Maana`s betraktninger rundt håndteringen av denne saken.
Utsett avgjørelsen som foreslått!

Med vennlig hilsen
Hans Hermansen


Jeg må også si meg enig i dette.
Mvh
Tore Grøtholm


Hei
Må si meg enig i dette!
Mvh
Morten Lunna 

Heisann!

Jeg har store problemer med å være med på denne konklusjonen. En hovedårsak til dette var informasjonsskrivet. Det var svært kort frist, og for egen del ble jeg gjort oppmerksom på saken via en annen hytteeier. Hadde jeg ikke blitt informert slik, ville jeg vært en av de altfor mange som ikke har svart.

Slik jeg leser tallene, er det overveldende mange som ønsker strøm, samtidig som mye tyder på for kort frist og for dårlig informasjon.

Dette er et spørsmål som jeg tror engasjerer svært mange flere enn de som har svart. Derfor synes jeg fristen burde utvides f.eks til etter påske, og informasjon bør henges opp på vannposter, felles møteplasser og informeres i flere kanaler.

Dersom flertallet er imot strøm, er det selvsagt bare slik det er, men følelsen jeg sitter igjen med er at mange ikke fikk sagt sin mening.

Jeg håper dette kan løses på en måte som gir flere mulighet til å si sin mening i en viktig sak. Statistisk sett er det veldig usannsynlig at styrets konklusjon gir et riktig bilde av stemningen blant hytteeierne da dobbelt så mange av de som har svart faktisk ønsker strøm sammenliknet med de som ikke ønsket det.

mvh.
Emil Nesvoll Maana


Hei!
Jeg synes også det blir litt for lettvint å avblåse denne muligheten basert på de relativt få svarene som er kommet inn. Dessuten er det usikkert om alle har lest informasjonen. Av de som har svart, så er det tross alt dobbelt så mange som ønsker strøm mot de som ikke ønsker strøm. Hvis det er slik at strømleverandøren bare krever 200 abonnenter, så er vi jo svært nær en mulighet for strøm.
Jeg håper styret vil revurdere sin beslutning og at det sendes ut en ny og tydeligere informasjon så vi kan være sikre på at alle nås.
Hilsen
Bjørn Henriksen

Hei,
det vil være naturlig å utrede kostnader for hver enkelt. Strømleverandøren bør kunne gi pris per hytte. I tillegg blir det graving. Det bør settes ned en arbeidsgruppe, som finner ut tilkoblingskostnader, i hvert fall et estimat på kostnader.
Jeg ønsker i utgangspunktet ikke strøm på hytta, men en fornuftig pris kan jo være et argument for flere.
med vennlig hilsen
Mathias W Vilbrandt

Isteden for denne samtalen går frem og tilbake.
Kan ikke noen ta ansvar for å lage en liste over interesserte?
Kanskje legge en avstemming på facebooksiden, med svarfrist litt frem i tid?
for eksempel frist til neste årsmøte?
mvh
Monica S Haugen


Foreslår at det arrangeres minst ett  informasjonsmøte om saken.
Eidsiva bør legge fram nærmere estimater hva det vil koste. syns det er mange usikkerhetsmomenter i dette etter hvor mange som eventuelt starter og hvor mye det vil koste og kople seg på senere hvis de første 200 har betalt det hele. 
Dette er en stor sak som bør utredes grundigere som andre har påpekt ved at det nedsettes ett utvalg som får dette i oppdrag av styret. Folk trenger modningstid ut fra faktaopplysninger . Bruk gjerne tiden fram til sommeren.
Hans Flaen

Støtter Flaen.
To hytteeiere har allerede sagt de kan være interessert i å være med i en slik arbeidsgruppe. De bør jo da melde inn dette til styret.
Eidsiva burde inviteres på banen enten til årsmøtet ( kanskje litt for kort tid) eller til eget møte , for å gi oss grundig informasjon. Så er det da naturlig med en ny svarfrist for hytteeiere .
Tror man da kan få til dette på en ryddig måte.
Mvh
Elisabeth Almlid


Hei!

Jeg synes også det blir litt for lettvint å avblåse denne muligheten basert på de relativt få svarene som er kommet inn. Dessuten er det usikkert om alle har lest informasjonen. Av de som har svart, så er det tross alt dobbelt så mange som ønsker strøm mot de som ikke ønsker strøm. Hvis det er slik at strømleverandøren bare krever 200 abonnenter, så er vi jo svært nær en mulighet for strøm.

Jeg håper styret vil revurdere sin beslutning og at det sendes ut en ny og tydeligere informasjon så vi kan være sikre på at alle nås.

Hilsen

Bjørn Henriksen


Meningsytringene har kommet til redaktøren pr. 27.1.2018
red.